19th Ave New York, NY 95822, USA

DOGODEK BO POTEKAL samo VIRTUALNO!

Dobrodošli na spletni strani INFO DAN IPE 2021, kjer boste našli koristne informacije v zvezi z dogodkom, ki ga organiziramo skupaj s kolegi iz Evropske komisije, Generalnega direktorata za mobilnost in promet (DG MOVE) in Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Vabimo vas, da se s pomočjo spodnjega obrazca prijavite na dogodek, ter si pogledate vsebine, povezane z razpisom in Instrumentom za povezovanje Evrope. Veseli bomo, če boste informacijo v zvezi z dogodkom delili z vašimi poslovnimi partnerji, zainteresiranimi za oddajo projektnih predlogov na razpis IPE 2021 – promet. 

V primeru, da boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z dogodkom ali razpisom IPE 2021, nam lahko pišete na mzi.fs@gov.si oziroma Natasa.Stor-Zagoricnik@gov.si in z veseljem vam bomo odgovorili.

O DOGODKU

Na dogodku, namenjenem slovenskim prijaviteljem in drugi zainteresirani strokovni javnosti, vam bodo predstavniki DG MOVE in CINEA podrobneje predstavili vsebino in pogoje prvega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope v finančnem obdobju 2021 – 2027 ter odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z razpisom.

Dogodka se boste lahko udeležili »on-line«, s pomočjo spletne aplikacije Zoom. 

Dogodek je namenjen investitorjem, projektantom in pripravljavcem vlog za projekte na jedrnem in celovitem omrežju TEN-T:

 • investicije v železnice, pristanišče, železniško-cestne terminale in multimodalne logistične platforme,
 • za uvajanje pametnih aplikacij za transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itd.),
 • za izboljšanje prometne interoperabilnosti,
 • za izgradnjo multimodalnih potniških vozlišč (urbano vozlišče Ljubljana),
 • za zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa,
 • za varna in varovana parkirišča,
 • za izboljšanje cestne varnosti,
 • za izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zlasti na podnebne spremembe in naravne nesreče,
 • za prilagoditev prometne infrastrukture za namene nadzora zunanjih meja EU ter
 • za infrastrukturo za alternativna goriva v prometu, vključno z polnilnicami za hitro polnjenje z električno energijo in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju TEN-T.

Predstavitev razpisa bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku. Za tiste, ki bi dogodek želeli spremljati v slovenskem jeziku ali obratno, smo zagotovili prevajanje.

PRIJAVE NA VIRTUALNE BILATERALNE SESTANKE POTENCIALNIH PRIJAVITELJEV Z MINISTRSTVOM ZA INFRASTRUKTURO

V kolikor se želite na dan dogodka pogovoriti s predstavniki MZI o konkretnih vprašanjih glede prijave vašega projekta, nam do petka 12. 11. 2021 pošljite kratek opis projekta na Oddelek za evropska sredstva, e-naslov: mzi.fs@gov.si in Natasa.Stor-Zagoricnik@gov.si

 Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:

 • ime projekta,
 • upravičence,
 • ozadje in namen,
 • na kateri sklop razpisa se nameravate prijaviti in
 • navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.

Na vrh

agenda

8:30 – 9.00
Registracija 
9:00 – 9:20
Uvodni nagovor, Ministrstvo za infrastrukturo (Blaž Košorok, državni sekretar)
9:20 – 11:00
IPE 2021 razpis – PROMET
9:20 – 9:50
 • Programski vidik IPE 2021 razpisa – PROMET (DG MOVE)
9:50 – 10:50
 • Vsebine, za katere so razpisana IPE sredstva (prioritete) (DG MOVE)
10:50 – 11:00
 • Odgovarjanje na vprašanja udeležencev
11:00 – 11:30
Odmor
11:30 – 12:00
 • Postopek ocenjevanja in potrjevanja prejetih vlog (CINEA)
12:00 – 12:10
 • Odgovarjanje na vprašanja udeležencev
12:10 – 12:30
 • Postopek prijave in časovnica oddaje vlog v Sloveniji (Ministrstvo za infrastrukturo)
12:30 – 13:00
Možnost bilateralnih sestankov Ministrstva za infrastrukturo s potencialnimi prijavitelji

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Na vrh

GRADIVA IN POSNETKI DOGODKA

Govornik: Olivier Silla

GOVORNIK: Michal Žiliak

GOVORNIK: Matjaž Vrčko

GOVORNIK: NATAŠA Š. ZAGORIČNIK​

IPE info dan 2021 – ANG

IPE info dan 2021 – SLO

Na vrh

Razpis IPE 2021

Evropska komisija je 16. septembra na spletnih straneh Evropske izvajalske agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje v septembru objavila prvi razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v finančnem obdobju 2021 – 2027.

Večji del sredstev bo namenjen projektom, ki bodo zagotovili učinkovitejše in z vidika okoljskih izzivov bolj vzdržno prometno omrežje. Program zasleduje tudi cilje iz Evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) za znižanje prometnih emisij za 90 % do leta 2050.

Kateri projekti so upravičeni do financiranja?

Evropska komisija želi z razpisom podpreti projekte za učinkovit in povezan več-modalen transportni sistem na omrežju TEN-T tako za potniški kot za tovorni promet.

5,175 milijard evrov bo namenjenih sledečim prioritetam razpisa:

 • infrastrukturni projekti na jedrnem in celovitem omrežju TEN-T (železnice, celinske plovne poti, pomorska in celinska pristanišča, ceste, železniško-cestni terminali in multimodalne logistične platforme),
 • pametne aplikacije za transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itd.),
 • prometna interoperabilnost,
 • morske avtoceste,
 • multimodalna potniška vozlišča,
 • zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa,
 • varna in varovana parkirišča,
 • cestna varnost,
 • izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zlasti na podnebne spremembe in naravne nesreče ter
 • prilagoditev prometne infrastrukture za namene nadzora zunanjih meja Unije.

1,575 milijard evrov bo namenjenih infrastrukturi alternativnih goriv (vključno z infrastrukturo za hitro polnjenje električne energije in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju TEN-T). Ta sredstva se bodo dodeljevala preko posebnega instrumenta »Alternative Fuel Infrastructure Facility«, kjer bo na voljo več rokov za oddajo vloge, ki bodo enakomerno razporejeni do leta 2023.

 330 milijonov evrov bo namenjenih prilagoditvi omrežja TEN-T dvojni civilno-vojaški uporabi (t. i. vojaška mobilnost).

Še več informacij o razpisu na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in CINEA:

Na vrh

Instrument za povezovanje Evrope 2021 - 2027

Namen Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, ang. Connecting Europe Facility – CEF) je pospešiti naložbe na področju vseevropskih omrežij v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki bodo olajšale čezmejne povezave, spodbudile večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter prispevale k bolj konkurenčnemu in trajnostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam.

IPE 2021-2027 je namenjen podpori naložbam v ključne projekte na področju prometa, digitalne in energetske infrastrukture, s skupnim proračunom 33,71 milijard evrov.

Proračuni za vsak sektor je:

 • promet: 25,81 milijard evrov, ki vključuje tudi 11,29 milijard evrov za kohezijske države,
 • energija: 5,84 milijard evrov,
 • digitalno: 2,07 milijard evrov (več informacij na spletni strani Izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA))

V prometnem sektorju bo program spodbujal medsebojno povezana in multimodalna omrežja za razvoj in posodobitev železniške, cestne, pomorske infrastrukture in celinskih plovnih poti ter zagotavljanje varne in varovane mobilnosti.

Za implementacijo programa IPE je odgovorna Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Nacionalna kontaktna točka v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za infrastrukturo, Oddelek za evropska sredstva.

Več informacij najdete na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in CINEA:

Na vrh

TEN-T omrežje v Republiki Sloveniji

V Sloveniji prometno omrežje poteka po avtocestnem križu in glavnih železniških progah, vključuje pa še pristanišče in letališča. Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku finančnega programa pripravilo strategijo razvoja tega omrežja in skladno s tem tudi prijavlja projekte iz svoje pristojnosti na javni prometni infrastrukturi ali podpira slovenske prometne deležnike pri prijavi projektov na razpise Evropske komisije.

Vseevropsko prometno omrežje v Republiki Sloveniji.

GALERIJA

Utrinki z INFO DNEVA IPE

Na vrh

Projekti IPE v Republiki Sloveniji

Slovenske organizacije so bile v programskem obdobju od leta 2014 do 2020 uspešne pri kandidiranju na razpise EK. Odobrenih je bilo skupaj 55 projektov za nepovratna evropska sredstva v višini 350 milijonov evrov. Prioritete so različne: največ nepovratnih sredstev je dodeljenih za izvajanje železniških projektov, kar predstavlja 294 milijonov evrov. Ostala nepovratna sredstva so namenjena izgradnji druge cevi avtocestnega predora Karavanke, storitev za razvoj inteligentnih transportnih sistemov na cestah in sistemov za upravljanje interoperabilnega prometa na železnicah, za alternativna goriva v prometu,  razvoj pristanišča in zanesljivosti letalskega prometa.

Na vrh

SPLOŠNI POGOJI

Uporabnik dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namene vodenja evidence o udeležencih tega dogodka ter obveščanja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino tega dogodka in aktivnostih po tem dogodku. Strinjanje je obvezno za prijavo na ta dogodek, saj vas bomo le tako lahko obveščali o tem dogodku.